Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU EKOBIZNES.PL (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Tree Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020. 344 t.j. z późniejszymi zmianami) wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu EkoBiznes.pl, w ramach którego świadczone są usługi drogą elektroniczną, w tym usługa polegająca na dostarczaniu wysokiej jakości treści, w tym artykułów, wywiadów, podcastów oraz materiałów wideo przygotowanych przez profesjonalnych dziennikarzy oraz inne usługi opisane w niniejszym regulaminie oraz regulaminach odrębnych.
 3. Wydawcą serwisu jest Tree Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912533, NIP 5423437801, REGON 38949670300000, kapitał zakładowy 5.000,00 zł wniesiony w całości.
 4. Wydawca zapewnia kontakt:
  1. drogą pocztową na adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zarzad@ekobiznes.pl
  3. za pośrednictwem telefonu pod numerem 576 216 755

§ 2. Definicje

 1. Wydawca/Usługodawca – Tree Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912533, NIP 5423437801, REGON 38949670300000, kapitał zakładowy 5.000,00 zł wniesiony w całości.
 2. Serwisserwis EkoBiznes.pl prowadzony pod adresem ekobiznes.pl
 3. Użytkownik/Usługobiorcapełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu.
 4. Usługa świadczona drogą elektroniczną/Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie zawartej umowy, polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 6. Konto – nieodpłatna funkcjonalność Serwisu (usługa świadczona drogą elektroniczną przez Wydawcę) pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Serwisie.

§ 3. Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. W ramach Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień poniżej, Użytkownicy mogą:
  1. zapoznawać się z zamieszczonymi w Serwisie treściami (m.in. artykułami, wywiadami, podcastami, materiałami wideo);
  2. dodawać komentarze;
  3. zapisać się do subskrypcji newslettera;
  4. wykupić płatną subskrypcję umożliwiającą dostęp do określonej części treści publikowanych w Serwisie (w przypadku udostępniania przez Usługodawcę treści płatnych);
  5. pobrać autorskie raporty i podsumowania;
  6. wykupić prenumeratę czasopisma (w przypadku wydawania przez Usługodawcę czasopisma).
 3. Usługa dostępu do Serwisu polega na umożliwianiu przez Usługodawcę dostępu do zasobów Serwisu w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika z zachowaniem zasad opisanych w Regulaminie.
 4. Rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Serwisu następuje z chwilą zawarcia umowy.
 5. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem, że uzyskanie dostępu do niektórych treści lub funkcjonalności Serwisu może wymagać zawarcia umów dodatkowych opisanych w Regulaminie lub regulaminach odrębnych. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Serwisu.
 6. Usługodawca odpowiada za rzetelność treści przekazywanych Użytkownikom w ramach usługi dostępu do Serwisu. Usługodawca informuje jednocześnie, że ocena, czy treści składające się na zasoby Serwisu są adekwatne do indywidualnych problemów lub potrzeb Użytkowników pozostaje poza zakresem usługi dostępu do Serwisu.

§ 4. Treści Serwisu

 1. Korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie może być nieodpłatne lub odpłatne, o czym każdorazowo (w stosunku do poszczególnych treści Serwisu) decyduje Usługodawca wyraźnie informując o tym Użytkownika.
 2. Treści Premium Usługodawca może udostępniać Użytkownikom spełniającym dodatkowe warunki (określone przy treściach dostępnych w Serwisie), np. zalogowanym Użytkownikom zapisanym na subskrypcję newslettera lub Użytkownikom, którzy wykupili płatną subskrypcję na zasadach określonych w odrębnym regulaminie (jeśli taka opcja będzie dostępna w Serwisie)
 3. Korzystanie z treści Premium wymaga posiadania Konta w Serwisie.

§ 5. Subskrypcja newslettera

W ramach Serwisu Usługodawca może świadczyć usługę polegającą na udostępnianiu Użytkownikom newslettera. Zasady świadczenia usługi newslettera uregulowane będą w odrębnym regulaminie.

§ 6. Konto w Serwisie

Zasady założenia i korzystania z Konta w Serwisie zostały uregulowane w odrębnym regulaminie (Regulaminie Konta).

§ 7. Zamieszczanie komentarzy

Użytkownik posiadający Konto ma możliwość zamieszczania w Serwisie komentarzy. Szczegółowe zasady dotyczące zamieszczania komentarzy zawarte są w Regulaminie Konta.

§ 8. Autorskie raporty i podsumowania

 1. W ramach Serwisu internetowego Usługodawca może umożliwić Użytkownikom pobieranie autorskich raportów i podsumowań związanych z tematyką ekologii w biznesie.
 2. Usługodawca może udostępniać określone raporty i podsumowania odpłatnie lub nieodpłatnie o czym każdorazowo (w stosunku do poszczególnych raportów i podsumowań) decyduje Usługodawca wyraźnie informując o tym Użytkownika.
 3. Usługodawca może udostępniać określone raporty i podsumowania nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom lub Użytkownikom spełniającym dodatkowe warunki (określone przy raportach i podsumowaniach dostępnych w Serwisie), np. zalogowanym Użytkownikom zapisanym na subskrypcję newslettera.

§ 9. Wymagania techniczne

Do korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest:

 1. połączenie z siecią Internet;
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www
 3. posiadanie Konta w Serwisie – dotyczy funkcjonalności, które zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie i regulaminach odrębnych wymagają założenia i posiadania Konta.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę usług należy składać do Usługodawcy. Można je przesyłać na przykład na adres e-mail: zarzad@ekobiznes.pl lub pocztą na adres Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok.
 2. W reklamacji prosimy opisać nieprawidłowości w świadczeniu przez Usługodawcę usług, oczekiwania Użytkownika związane z ww. nieprawidłowościami oraz podać dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające przesłanie jej pisemnej odpowiedzi na reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. W przypadku nieuwzględnienia przez Usługodawcę ewentualnych roszczeń Użytkownika związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi poza możliwością dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń przed sądem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta.

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca – Tree Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok.
 2. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w sytuacjach, w których Użytkownik będzie korzystał z określonych funkcjonalności Serwisu, które wiążą się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych i przetwarzaniem ich przez Usługodawcę. Takie sytuacje występują między innymi gdy:
  1. Użytkownik zakłada Konto w Serwisie – dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wówczas w celu realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta;
  2. Użytkownik zapisze się na subskrypcję newslettera – dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wówczas w celu realizacji umowy o świadczenie usługi newslettera;
  3. Użytkownik wykupi płatną subskrypcję – dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wówczas w celu realizacji umowy o świadczenie usługi płatnej subskrypcji;
  4. Użytkownik będzie korzystał z funkcji zamieszczania komentarzy w Serwisie – dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wówczas w celach kontaktowych i weryfikacyjnych;
  5. Użytkownik będzie korzystał z funkcji pobrania raportów i podsumowań przy czym szczegółowe cele przetwarzania danych Użytkowników wynikają z regulaminów odrębnych dotyczących konkretnych funkcjonalności Serwisu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownicy mają prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych jest:
  1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  2. uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie ekobiznes.pl

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, baza danych oraz treści zamieszczane w Serwisie podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie (o ile co innego nie zostało zastrzeżone w odrębnych regulaminach) możliwe jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021. 1062 t.j. z późniejszymi zmianami).
 3. Serwis udostępniany jest Użytkownikom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co nie wyklucza jednak korzystania z Serwisu na terytorium innego państwa, o ile tylko warunki techniczne i formalne pozwolą Usługodawcy na zapewnienie takiej możliwości.

Logowanie

Uzupełnij poniższe pola, aby się zalogować

Załóż konto z dostępem do wielu treści premium

Uzupełnij poniższe pola

Nie pamiętasz hasła?

Uzupełnij poniższe pole, aby odzyskać hasło. Otrzymasz od nas wiadomość email.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?