Polityka Prywatności

(Polityka przetwarzania danych osobowych i polityka plików cookies)

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się czasem spędzonym na czytaniu artykułów zamieszczonych w naszym serwisie.

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i zabezpieczania informacji o osobach odwiedzających serwis internetowy ekobiznes.pl (dalej jako Serwis internetowy), w tym osobach posiadających konto w Serwisie internetowym zwanych w treści Polityki prywatności Użytkownikami. Polityka podzielona jest na politykę przetwarzania danych osobowych oraz politykę plików cookies.

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane administratora danych osobowych (dane główne oraz dane kontaktowe)

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników jest Tree Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912533, NIP 5423437801, REGON 38949670300000, kapitał zakładowy 5.000,00 zł wniesiony w całości, zwana dalej ADO lub Administrator danych osobowych.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez:

 1. Adres pocztowy: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok
 2. Adres e-mail: rodo@ekobiznes.pl
 3. Numer telefonu: 576 216 755

Rodzaj zbieranych danych

Za pośrednictwem Serwisu internetowego ADO zbiera i przetwarza dane w związku z:

 1. zawarciem i realizacją umowy prowadzenia konta w Serwisie internetowym;
 2. zapisaniem się na subskrypcję newslettera;
 3. składaniem zamówień na płatną subskrypcję lub drukowany magazyn Ekobiznes, w tym w związku z realizacją zamówienia i kontaktu z Użytkownikiem;
 4. korzystaniem przez Użytkowników z funkcji zamieszczania komentarzy;
 5. pobierania autorskich raportów i podsumowań;

Każdorazowo Administrator danych osobowych zbiera i dalej przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

ADO przetwarza dane osobowe:

 1. w celu założenia i prowadzenia konta w Serwisie internetowym – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1];
 2. w celu realizacji zamówienia na płatną subskrypcję lub drukowany magazyn Ekobiznes, w tym kontaktu w związku z realizacją zamówienia, obsługi transakcji zakupu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. w celu przesyłania zamówionego przez Użytkownika newslettera – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 4. w celu korzystania przez Użytkowników z funkcji zamieszczania w Serwisie internetowym komentarzy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 5. w celu przesyłania autorskich raportów i podsumowań –w zależności od sposobu udostępniania raportów i podsumować podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 6. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi (w przypadku zawarcia umowy sprzedaży);
 7. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 8. w celu przesyłania informacji handlowo – marketingowych, wysyłania ofert, wysyłania informacji o aktualnościach dotyczących Serwisu internetowego i ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług); art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 9. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym w celu profilowania (tworzenia profili preferencji) zmierzającego do dostosowania oferowanych przez ADO usług do potrzeb Użytkownika, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych osobowych:

 1. przetwarza i przechowuje dane osobowe w celu prowadzenia konta w Serwisie internetowym – przez okres prowadzenia konta;
 2. przetwarza i przechowuje dane osobowe w celu realizacji zamówienia na płatną subskrypcję lub drukowany magazyn Ekobiznes, w tym w celu kontaktu w związku z realizacją zamówienia, obsługi transakcji zakupu – przez okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania);
 3. przetwarza i przechowuje dane osobowe w celu przesyłania newslettera– przez okres trwania umowy na świadczenie usługi newslettera;
 4. przetwarza i przechowuje dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowo – marketingowych – przez okres niezbędny do realizacji celu jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na ich otrzymywanie;
 5. przetwarza i przechowuje dane osobowe w celu przesyłania autorskich raportów i podsumowań – przez okres trwania umowy (jeśli podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b
 6. przetwarza i przechowuje dane osobowe w celu korzystania przez Użytkowników z funkcji zamieszczania w Serwisie internetowym komentarzy – przez czas trwania umowy na prowadzenia konta w Serwisie internetowym;
 7. przetwarza i przechowuje dane osobowe w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;
 8. przetwarza i przechowuje dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa;
 9. przetwarza i przechowuje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – przez okres niezbędny do realizacji celu jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;

Sposób zbierania danych

ADO zbiera dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika. Podanie przez Użytkownika danych:

 1. w celu założenia konta w Serwisie internetowym jest dobrowolne, jednak jest warunkiem założenia i prowadzenia konta w Serwisie internetowym; odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zarejestrowania konta w Serwisie internetowym;
 2. w celu realizacji zamówienia na płatną subskrypcję lub drukowany magazyn Ekobiznes jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży; odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupu lub wystawienia faktury;
 3. w celu zawarcia umowy na świadczenie usługi newslettera jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usługi newslettera; odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zapisania się na subskrypcję newslettera;
 4. w celu wysłania informacji handlowo – marketingowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji; odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wysyłania przez ADO informacji handlowo-marketingowych;
 5. w celu korzystania z funkcji zamieszczania w Serwisie internetowym komentarzy jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do korzystania z tej funkcji; brak podania danych w niezbędnym zakresie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z funkcji zamieszczania komentarzy;
 6. w celu przesłania autorskich raportów i podsumowań jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do otrzymania raportów i podsumowań; brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości przesłania raportów i podsumowań;

Odbiorcy danych – podmioty, którym dane mogą być przekazane

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim jeśli  jest  to  niezbędne  do  świadczenia usług w Serwisie internetowym. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje ADO udostępnienie zebranych danych organom państwowym ADO dane takie udostępni.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy/współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na polecenie ADO;
 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych lub którym w zakresie niezbędnym udostępnia dane, w tym:
  a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług hostingowych, teleinformatycznych, firmom kurierskim, firmom obsługującym transakcje płatnicze, firmom obsługującym e-maile transakcyjne; firmom przeprowadzającym ankiety);
  b) dostawcy usług prawnych, doradczych, księgowych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  c) dostawcy oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania newslettera;
 3. inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa z zastrzeżeniem, że udostępnienie danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem. ADO bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych zwracając szczególną uwagę na standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych partnerów.

Przekazywanie danych do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody (art. 7 RODO);
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu:

Dodatkowo ADO informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionej podstawie przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli ADO przetwarza dane Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania Użytkownikowi przysługuje bezwzględne (nieograniczone koniecznością wykazania szczególnej sytuacji przez Użytkownika) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Powyższe prawa Użytkownik może realizować między innymi poprzez:

 1. kontakt e-mailowy wysyłając żądanie na adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok
 2. kontakt pocztowy wysyłając żądanie na adres: rodo@ekobiznes.pl

Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Użytkowników (decyzji bez udziału człowieka) w tym do profilowania

Bezpieczeństwo danych osobowych

ADO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkowników były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych ADO wdrożył odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. Administrator danych osobowych wdrożył politykę ochrony danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT. ADO wdrożył szyfrowanie komunikacji pomiędzy komputerem Użytkownika a Serwisem internetowym, co gwarantowane jest przez stosowanie Certyfikatu Domeny.pl DV Certification Authority.

Zastosowane przez ADO środki techniczne i organizacyjne zapewniają ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Postanowienia ogólne

 1. Polityka cookies odnosi się do Serwisu internetowego, którego właścicielem jest Tree Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 2. Polityka cookies określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu internetowego zapisywanych w plikach cookies.

Postanowienia szczegółowe

 1. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które generowane są automatycznie przez przeglądarkę internetową Użytkownika Serwisu internetowego i zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system informatyczny Tree Media sp. z o.o. (pliki cookies własne) lub systemy informatyczne podmiotów trzecich (pliki cookies podmiotów trzecich)
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego pliki cookies jest Tree Media sp. z o.o.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego, optymalizacji korzystania z Serwisu internetowego, ulepszania działania Serwisu internetowego (wyświetlanie Serwisu internetowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika), zwiększenia jakości korzystania z Serwisu internetowego, między innymi poprzez przyspieszenie jego funkcjonowania, co możliwe jest między innymi poprzez zapamiętywanie ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami Serwisu internetowego (w tym celu wykorzystywane są pliki cookies własne);
  2. analitycznych i statystycznych, tj. w celach tworzenia analiz i statystyk związanych ze sposobem korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co pozwala na ulepszanie jego struktury i zawartości. W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookies Google Analytics między innymi poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki znajdującego się pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  3. ujednolicenia wyświetlanych czcionek udostępnianych przez Google w ramach usługi Web Fonts. Funkcja narzędzia polega na tym, że podczas uruchamiania strony Serwisu internetowego przeglądarka pobiera niezbędne czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika w celu poprawnego wyświetlenia treści i czcionki. Przeglądarka, z której korzysta Użytkownik łączy się z serwerem Google. Usługa Google Web Fonts pozwala zapewnić jednolitość treści oferowanych w ramach Serwisu internetowego.
 4. Ze względu na okres przechowywania plików cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu internetowego;
  2. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu internetowego, itp.;
  3. statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu internetowego.
 6. W Serwisie internetowym wykorzystywane są narzędzia dostawców zewnętrznych takie jak:
  1. Google Analytics:

Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu w Serwisie internetowym, urządzeń wykorzystywanych do ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z Serwisu internetowego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2.Google Web Fonts

Google Web Fonts wykorzystuje technologię plików cookies w celu poprawnego wyświetlenia treści i czcionki w serwisie internetowym.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu wskazanym powyżej. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi Użytkowników i stanowią jedynie materiał umożliwiający ujednolicenie treści oferowanych w Serwisie internetowym.

7. Użytkownik korzystając z Serwisu internetowego wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies, co potwierdza podczas odwiedzania Serwisu internetowego. Zbieranie i wykorzystanie danych zebranych w plikach cookies w celach opisanych powyżej może stanowić również prawnie uzasadniony interes Tree Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

8. Pliki cookies przechowywane są przez okres 365 dni (pliki cookies własne przechowywane w przeglądarce). Okres przechowywania plików cookies podmiotów zewnętrznych określają poszczególne podmioty.

9. Obsługę plików cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) Użytkownik Serwisu internetowego może zmienić poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu końcowym (zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej). W ustawieniach przeglądarki internetowej, ustawienia można zmienić poprzez zablokowanie automatycznego obsługiwania plików cookies lub otrzymywanie informacji o ich każdym umieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik Serwisu internetowego może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki:

1) Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

2) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

3) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

4) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

5) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

10. W przypadku skorzystania z opcji zmiany ustawień lub usunięcia plików cookies korzystanie z Serwisu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

11. Pliki cookies są przekazywane do podmiotów trzecich, tj. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

12. Dane zebrane w plikach cookies mogą być przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z narzędzi Google Web Fonts. Użytkownikom przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

13. Użytkownik może uzyskać dostęp do danych zebranych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej:

1) Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

2) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

3) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

4) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

5) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

LOGI SERWERA

Podczas korzystania z Serwisu internetowego dochodzi do przesyłania zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis internetowy. Poszczególne zapytania zapisywane są w logach serwera. Logi zawierają informacje związane z urządzeniem Użytkownika takie jak: typ urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki internetowej, rozdzielczość ekranu, głębia kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Serwis internetowy.

Informacje zapisywane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Serwisu internetowego i nie służą do identyfikacji określonej osoby, przy czym jeśli którakolwiek z informacji mogłaby zostać uznana za dana osobą to ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Tree Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, którym jest bezpieczeństwo Serwisu internetowego.

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Logowanie

Uzupełnij poniższe pola, aby się zalogować

Załóż konto z dostępem do wielu treści premium

Uzupełnij poniższe pola

Nie pamiętasz hasła?

Uzupełnij poniższe pole, aby odzyskać hasło. Otrzymasz od nas wiadomość email.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?